• Polme
 • Forum

CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA 

Członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarzy Medycyny Estetycznej "POLME" może zostać:

 •       lekarz lub lekarz dentysta posiadający dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu medycyny estetycznej

 •       osoba posiadająca tytuł lekarza medycyny lub lekarza dentysty, po akceptacji Zarządu Towarzystwa


 Członkowie POLME nie mogą udostępniać swoich adresów mailowych lub hasła dostępu do serwisu, zastosowanych podczas rejestracji, osobom trzecim pod rygorem natychmiastowego wykreślenia z listy Członków. 


PRZYWILEJE CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARZY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ "POLME"

Każdy lekarz nalezący do naszego Towarzystwa uzyskuje:

 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach po preferencyjnych cenach 
 • nieograniczony dostęp do wzorów dokumentacji medycznej (wywiad, zgoda na procedurę, opisy zabiegów i inne)
 • ciekawe artykuły, materiały szkoleniowe, szkolenia video oraz prezentacje naukowe
 • prezentację własnej osoby i praktyki na stronie Towarzystwa
 • nieograniczony dostęp do forum i możliwość konsultacji trudnych przypadków
 • posługiwanie się logiem `POLME po odbyciu 3 obowiązkowych szkoleń rocznie oraz pod warunkiem przestrzegania publikowanego na stronie standardu w gabinecie 
 • promocyjne ceny rekomendowanych przez Towarzystwo preparatów lub urządzeń wykorzytywanych w zabiegach medycyny estetycznej (preparat musi spełniać zatwierdzone przez Zarząd Polme kryteria)

 


 

CELE TOWARZYSTWA

 • zrzeszanie się osób, których przedmiotem działania lub zainteresowania jest medycyna estetyczna i przeciwstarzeniowa,
 • reprezentowanie polskiej medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej w kraju i( | ) za granicą,
 • wspieranie doskonalenia zawodowego lekarzy w dziedzinie medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej, 
 • współpraca z organami administracji państwowej, samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami i uczelniami medycznymi w celu zapewnienia właściwego poziomu usług w dziedzinie medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej w Polsce i poza granicami kraju,
 • wspieranie badań naukowych w zakresie doświadczalnej i klinicznej medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej, jak również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami oraz podmiotami gospodarczymi, 
 • wspieranie różnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz przedstawicieli środowiska medycznego i środowisk pokrewnych dla rozszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej, w szczególności w celu  pogłębiania wiedzy teoretycznej i praktycznej lekarzy i absolwentów studiów w tym zakresie, 
 • udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów merytorycznych członków Towarzystwa,
 • reprezentowanie interesów członków Towarzystwa w kontaktach zewnętrznych.

 

 

Partnerzy: